Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby.

W przypadku śmierci bliskiej osoby prosimy o kontakt 24h tel: 608 426 251 Pomożemy z wszystkimi formalnościami!

1. W pierwszej kolejności należy uzyskać kartę zgonu. Wystawić ją może tylko lekarz. W przypadku, gdy śmierć nastąpiła w szpitalu, dokument taki wystawia lekarz prowadzący oddział, na którym zmarł dany pacjent.

2. Po odbiorze wszystkich dokumentów skierować się do Urzędu Stanu Cywilnego, a następnie skontaktować się z Naszym Zakładem Pogrzebowym osobiście.

Jeżeli natomiast osoba zmarła  w domu, należy wezwać w tym celu lekarza  (za dnia) lub lekarza pogotowia (w nocy) dzwoniąc pod nr 999 lub 112 (z telefonów komórkowych) celem wystawienia karty zgonu Akt ten jest niezbędny do przetransportowania ciała zmarłego (kartę może wystawić tylko lekarz, a nie sanitariusz)

3. Kolejną ważną czynnością jest kontakt z naszym zakładem pogrzebowym w celu przewiezienia osoby zmarłej do naszej chłodni.
4. Następnie z kartą zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu wystawienia aktu zgonu.
5.  Prosimy o dostarczenie:
– aktu zgonu
– dowodu osobistego zmarłej osoby
– zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu lub ostatniego odcinka renty bądź emerytury.

6.Wszelkich niezbędnych informacji udzielimy również Państwu telefonicznie lub osobiście.

tel. 

 • 608 426 251

 

Pomagamy przy załatwieniu formalności pogrzebowych, oraz kredytujemy pogrzeb do wysokości zasiłku ZUS.

 

Informacje ogólne

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
1. ubezpieczonego,
2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
4. osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
5. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2.

Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 5, są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
 • wnuki i rodzeństwo,
 • małżonek (wdowa i wdowiec),
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Wysokość zasiłku

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Zasiłki pogrzebowe wypłacają oddziały ZUS.

Wymagane dokumenty

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12 )
 • skrócony odpis aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank.
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).

Kontakt z nami

 • image000000

  Zakład pogrzebowy Olimp Warszawa ul. św. Wincentego 28

  • 608 426 251
  • Bródno, Targówek
 • Dom Pogrzebowy Olimp Warszawa

  Radzymin ul. Piłsudskiego 4

  • 608 426 251
  • 22 786 56 13